انگلیسی به فارسی

 • کیفیت طلایی
 • 36 تومان / کلمه
 • مقالات و پایان نامه
 • متون تخصصی علمی
 • مترجم متخصص، مجرب و عالی
 • کیفیت نقره ای
 • 24 تومان / کلمه
 • پروژه های دانشگاهی
 • متون تخصصی
 • مترجم متخصص و با تجربه
 • کیفیت برنزی
 • 16 تومن / کلمه
 • متون عمومی
 • مترجم خوب
 • مترجم ارزیابی شده

فارسی به انگلیسی

 • کیفیت طلایی
 • 60 تومان / کلمه
 • مقالات و پایان نامه
 • متون تخصصی علمی
 • مترجم متخصص، مجرب و عالی
 • کیفیت نقره ای
 • 44 تومان / کلمه
 • پروژه های دانشگاهی
 • متون تخصصی
 • مترجم متخصص و با تجربه
 • کیفیت برنزی
 • 28 تومن / کلمه
 • متون عمومی
 • مترجم خوب
 • مترجم ارزیابی شده