ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی شاخص های کمی فعالیت های بازاریابی در بخش بانکداری در كانون ترجمه

چکیده

http://thinkcore.be/eeklo.php

http://thephdconsultancy.com/tag/phd/page/4/ مطالعه ی حاضر کارآیی فعالیت های بازاریابی را در یکی از شرکت های منتخب از بخش بانکداری ارزیابی نموده و مقیاس هایی را ارائه کرده که در عملکرد سازمانی کل نقش مهمی را ایفا می کنند. کارت امتیازی متوازن، اهداف مربوط به کسب استراتژی کسب و کار را از نظر پیشرفت های مثبت در آینده و بهبود تحقق فعالیت های بازاریابی تعیین می کند. معیارهای مختلفی بر انتخاب شرکت تاثیر می گذارند: شرکت مورد نظر باید دارای یک بخش کارآمد بازاریابی که توجه خاصی را به خود جلب می کند باشد. این بخش به شرکت کمک می کند که برای هزینه های بازاریابی بودجه ذخیره نماید. شاخص های اصلی، کارآیی فعالیت های بازاریابی را اندازه گیری کرده و معیارهایی در برابر رقابت ایجاد می کنند. در مقایسه با میزان کل رشد بازار و رشد منفی در سودآوری مشتری، نتایج نشان دهنده ی میزان رشد آرام وام های شرکتی می باشد. هر یک ازپیشنهادهای مطرح شده نقشه ای استراتژیک ارائه کرده و بر نقطه نظر مشتریان از ارزیابی عملکرد در شرکت مورد نظر متمرکز می شوند.

http://dunamisblog.com/tag/scriptural-verses/feed/

http://thebuffclub.com/special/48703/e7XLfX0IxC/locally/e7aC0Ie7/02.co کلیدواژه ها: بازاریابی، مدیریت بازاریابی، ارزیابی کارآیی، بخش بانکی، اسلواکی

Online Xanax Doctor جهت سفارش ترجمه مقاله فوق كليك كنيد.