ترجمه مقاله با عنوان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط مالزی

ترجمه مقاله با عنوان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط مالزی: نقش های میانجی یادگیری سازمانی، از سري ترجمه هاي انجام شده توسط كانون ترجمه ملّت در حوزه مديريت با عنوان زير:

TQM and Malaysian SMEs Performance: The Mediating Roles of Organization Learning

چکیده

هدف از مقاله ی حاضر بررسی مقوله های مرتبط در رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشد. علاوه بر این، این مقاله اهمیت وجود میانجی (یادگیری سازمانی) در رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط را مورد بحث قرار می دهد. این مطالعه ی مفهومی، پیش از ارائه ی پیشنهاداتی در ارتباط با شیوه های مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط، یک بررسی کامل از ادبیات مربوطه ارائه می دهد. مقاله ی حاضر پیش بینی می کند که مدیریت کیفیت جامع از یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط پشتیبانی کند. تحقیقات آتی می بایست جهت اجرای یک تحلیل تجربی و به منظور تایید و یا اصلاح پیشنهادات ارائه شده در این مقاله انجام شوند.

کلید واژه ها

مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی، عملکرد

جهت سفارش ترجمه مقاله فوق كليك كنيد.