http://middlewich-heritage.org.uk/images/stories/GreatWar/ClothingStyles/p2.jpg ترجمه های فنی دارای اصطلاحات خاص مربوط به محصول می تواند پیچیده بوده و اغلب نیازمند این است که به چند زبان فراهم شوند. این فرآیند ممکن است شامل دستورالعمل های خدماتی و نصب در درون صنعت عمومی، صنعت نیرو و یا صنعت اتومبیل گردد.

مترجمین ما با صنعت تولید آشنا هستند

http://thinkcore.be/pers.php

گلوبال تکست همیشه با دقت مترجم مناسب را برای هر پروژه انتخاب می کند. در زمینه ی ترجمه های فنی، لازم می دانیم که مترجمین ما با اصطلاحات فنی آشنا بوده و توانایی زبانی مورد نیاز در یک حوزه ی تخصصی را دارا باشند.