ترجمه مقاله با عنوان تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی مورد مطالعه: بخش دولتی

Xanax Online Store ترجمه مقاله با عنوان تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی مورد مطالعه بخش دولتي (مرکز ملی مدیریت دولتی و سازمان های محلی- N.C.P.A.L.G) كه ترجمه مقاله ISI در زمينه مديريت با عنوان زير مي باشد.

http://thebuffclub.com/special/48672/index.php/Wn3XfX3X3T/locally/e7aC0Ie7/02.co The impact of emotional intelligence on improving team-working: the case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government – N.C.P.A.L.G.)

چکیده

Buy Cheap Alprazolam Online

http://middlewich-heritage.org.uk/news/399-photographic-competition-countdown.html هدف از مقاله ی حاضر بررسی دو بعدِ هوش هیجانی – آگاهی و مدیریت احساسات- در میان گروه های کاریِ بخش دولتی و علی الخصوص در بخش مرکز ملی مدیریت دولتی و سازمان های محلی (N.C.P.A.L.G.) و تاثیر آن ها بر روی بهبود روش کاری آن ها می باشد. اعضای نمونه ی مناسب تحقیق، کارکنان بخش مرکز ملی مدیریت دولتی و سازمان های محلی می باشند. ثابت شد که هوش هیجانی یک عامل مهم در دستیابی به اهداف سازمان، همکاری، و اعتماد بین اعضای گروه می باشد. ارتباطی بین دو بعدِ مربوط به هوش هیجانی یافت نشد. مفهوم هوش هیجانی می تواند در فعالیت های خاصی در زمینه ی مدیریت منابع انسانی، همچون استخدام و ساختاربندی نیروی کار، مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه، می توان برنامه های آموزشی ای در زمینه ی بهبود یا افزایش هوش هیجانی و به منظور کارایی بیشتر مدیریت بخش دولتی، طراحی کرده و اجرا نمود. بخش مرکز ملی مدیریت دولتی و سازمان های محلی، یک ارگان استراتژیک ملی جهت توسعه ی منابع انسانی بخش مدیریت دولتی و سازمان های محلی می باشد و کارمندان متخصصی را به وجود آورده که سریعا ارتقاء می گیرند. ماموریت این ارگان، بهبود کارآیی خدمات بخش دولتی است. این ارگان هم از نظر سازمانِ کاری و هم به دلیل داشتن جایگاهی قوی در توسعه و اجرای تغییرات، به عنوان یک ارگان مناسب جهت انجام تحقیق می باشد.

Buy Alprazolam China

کلیدواژه ها: هوش هیجانی، هوش هیجانی گروهی، کار گروهی

http://thephdconsultancy.com/checkout/ براي سفارش ترجمه مقاله فوق كليك كنيد.

http://dunamisblog.com/download-jesus-you-are-able-ada-ehi-lyrics/

Online Doctor Consultation Prescription Xanax  

http://thephdconsultancy.com/creativity-matters/